CO JSOU MENTÁLNÍ JAZYKY?

O MENTÁLNÍCH JAZYCÍCH

Mentální jazyky (MJ) jsou typologie, která dokáže vysvětlit, proč se člověk něčeho bojí, proč každý reaguje v určitých situacích jinak, proč se někdo nějak chová. Velmi často slyším kolem sebe: "Jsi normální? Proč to děláš?"

 

A bohužel toto slyším nejčastěji z úst rodičů, které pobuřuje chování jejich dítěte, nerozumí mu, nechápou ho a obávají se o jeho mentální zdraví. 

Každý člověk je ale normální, protože jeho mentální typ (a další soubory vlastností, které tento typ dotváří) definuje a určuje onu "normu". A i kdybychom postavili do řady vedle sebe deset stejných mentálních typů, každý by vypadal a choval se velmi individuálně, byť by v základu mluvil stejnými jazyky. Žádný mentální typ totiž není zcela stejný.

 

Díky tomu nám typologie MJ dává nejen oporu v tom, že přináší logický systém, ale současně nám nebere naši jedinečnost a originalitu. Nikdo nechcete slyšet: "Ty jsi stejný typ jako Karel!" a nic takového se ani v Mentálních jazycích nedozvíte, protože MJ vidí člověka jako unikátní celek charakteristických vlastností.

PROČ NEMÁME TESTY?

Proto na našem webu nenajdete test, ponevadž testy nedokážou rozpoznat, jestli na otázku odpovídalo vaše podvědomí nebo vědomí. Takže když do testu napíšete, že máte rádi lidi a jste velmi empatičtí, tak test vám vyhodnotí, že jste emocionální typ. Ale to nemusí být pravda, protože to, co si o sobě myslíte, nemusí odpovídat skutečnosti. Naše podvědomí je pěkná potvora a podsouvá nám představy o sobě sama, s nimiž se ztotožňujeme. 

Mentální jazyky vám dokážou říct, jaké jazyky ve vašem podvědomí ovlivňují to, jak sami sebe vidíte. A dokážou vám správně určit, který z jazyků je váš primární. 

TYPOLOGIE POJATÁ HOLISTICKY

Mentální jazyk jsou holistická typologie, která se podobná alternativní medicíně: když vás bolí hlava, může být příčina v játrech. A stejně tak funguje tato typologie. Když se zlobíte na dítě, může být příčina ve vašem slepém jazyce, na které vám to dítě nevědomky tlačí. Mentální typ je soubor osmi jazyků, které jsou propojené v přesně stanovené kombinaci a pořadí. A na základě toho pak máme určité reakce, projevy, strachy, radosti, motivace, odpor. 

JINÁ DIMENZE

Ale protože každý z nás má mentální jazyky seřazeny jinak, často se dostáváme do situací, kdy si říkáme: "Jsem divná já nebo on?" A odpovědí je, že není divný ani jeden. Představte si jazyky jako dimenze, ve kterých se potkáváme nebo míjíme. Některé dimenze spolu sdílíme, jiné ne. A podle si buď rozumíme, nebo se nechápeme. Bylo by jednoduché si vybrat pouze takové lidi, se kterými můžeme sdílet naši dimenzi a samozřejmě si přirozeně vybíráme "svou krevní skupinu". Jenže protiklady se přitahují a nás typologicky fascinuje dimenze druhého člověka, která je zajímavá a chceme ji poznat. A proto si k sobě přitahujeme kromě stejných typů lidí také ty, s nimiž společné dimenze nemáme. A tady nastává problém ve chvíli, kdy očekáváme, že ten z cizí dimenze se zachová podle zákonů naší dimenze a naštveme se, když to tak není.

PŘEKLADAČ LIDSKÉ MYSLI

Často slýchávám větu: "Nerozumím řeči tvého kmene." 

A Mentální jazyky jsou užitečný nástroj právě k tomu, aby nám pomohly "přeložit" si právě tu řeč cizího kmene, pomohly nám pochopit dimenzi druhého člověka, pomohly nám vidět, kdo jsme a jak moc jsme bízko či daleko od světů našich blízkých.

VZNIK MENTÁLNÍCH JAZYKŮ

Mentální jazyky (v textu také zkratka MJ) jsou typologická metoda, která nabízí pohled do nitra naší osobnosti. Historicky vzato - na počátku všeho byla analytická psychologie C. G. Junga. Tyto studie byly uchopeny a rozvinuty v ruské typologii socionika a též v americké typologii MBTI. Já jsem se se socionikou poprvé setkala cca v roce 2010 a začala jsem ji studovat a zkoumat. Tato ruská typologie je skvělá a funkční co se samotného systému týče, ale v práci s typem zůstává na povrchu a nejde tolik do hloubky. Je příliš vědecká poněkud zastaralá, v lecčems velmi dogmatická a pasuje spíše na ruskou mentalitu a národa a na dobu, ve které vznikla.

Mentální jazyky tedy vycházejí z ruské typologie socionika, na jejiímž základě stavím, ale dalším bádáním a studiem jsem posunula a rozvinula dál to, kam jsem se se socionikou dostala do slepé uličky. Inovovala jsem systém, našla nové odpovědi a hlubší souvislosti a došla k novým závěrům. Objevila jsem vlastní postupy a techniky v poznávání typů, vymyslela jsem nové názvosloví a vypozorovala z praxe více charkateristických vlastností, které lépe a přesněji definují, jak typy fungují. Celkově jsem vyvinula novou ucelenou metodu a původní typologii rozvinula dál do novodobé podoby, až vznikly Mentální jazyky.

Mentální jazyky jsou nová a hlubší typologická metoda v poznávání typu člověka, je holistická - propojuji v ní znalosti astrologie a dalších vlivů. Také jsem autorkou Mentální mapy®, což je inovovaná struktura znázorňující psychickou kostru typu, která současně zachovala, ale zcela přepracovala socionickou strukturu, rozvíjí ji a přináší více souvislostí a odpovědí. Díky mentální mapě máme jakýsi "rentgen" psychiky typu člověka. Mentální mapa vysvětluje strukturu jazyků zcela novým způsobem, který nenajdete v žádné podobné typologii, čímž dělá MJ jedinečné a odlišné od jiných typlogií, protože se opírá o dobrý základ, ale rozvíjí jej v něco nového.

MENTÁLNÍ MAPA ®

mentální jazyky mentální mapa

Mentální mapa ® a veškeré její členění, názvosloví a charakteristika jsou dílem Mentáních jazyků a jejich autorkou je MgA. Alexandra Polarczyk. Tuto mapu dostanete na osobním otypování, s výkladem, jak máte seřazené jazyky a jak správně s mapou pracovat. O typech se také učíme v online kurzu Škola mentálních jazyků. 

ČÍM SE MENTÁLNÍ JAZYKY LIŠÍ OD OSTATNÍCH TYPOLOGiÍ

Mentální jazyky (MJ) jsou podobné všem typologiím, v nichž se bavíme o 16 typech, především socionice a MBTI. Takže MJ vám také řeknou, jaký jste typ, jaké máte silné a slabé stránky (tělo, intuice, srdce, rozum), popíšou vám vědomí a podvědomí, extroverzi, introverzi, iracionálnost a racionálnost. Ale přesto jsou jiné.

 

SOCIONIKA

Od své předchůdkyně se Mentální jazyky liší především těmito znaky:

 • přepracovaná struktura

 • mentální mapa typu

 • nové názvosloví

 • inovovaná charakteristika typů

 • odlišné vnímání typu

 • nové vysvětlení vztahů mezi typy

 • hloubkové poznání a práce s typem

 • holistický přístup

MBTI

Od této typologie se MJ liší především tím, že v MBTI se pracuje s testem, který má předdefinované odpovědi a vy si z nich musíte nějakou vybrat, tedy nemůžete odpovídat svobodně. Také test nepozná, jestli odpovědělo vaše vědomí nebo podvědomí. Takže v testu můžete odpovídat jako etický typ, ale ve skutečnosti budete opakem. Mentální jazky oproti MBTI pracují s vědomím a podvědomím, které má vliv na vnímání reality. A také pracují s mentální mapou, což je vnitřní struktura každého typu, která řekne, jak máte jazyky rozmístěny a v jakých rolích je používáte. Takež v MJ nedostanete pouze vyhodnocení testu s rozdělením čtyř hlavních skupin, kam podle MBTI spadáte. V Mentálních jazycích dostanete celkový obrázek vašeho typu (rentgen vaší psychiky) a taky jistotu, že sami sobě nenalháváte, že jste někým jiným, protože v MJ se na vás dívá někdo zvenku, kdo vás vidí z nadhledu. Osobně mi v MBTI testu nikdy nevyšel můj mentální typ, protože test nebyl schopen poznat mou introverzi, když jsem v otázkách o komunikaci odpovídala extrovertně tak, jak to mám. Naopak Mentální jazyky mi vysvětlily, že mohu být introvert, ale působit extrovertně, když mluvím extrovertním jazykem herce.

JAK MENTÁLNÍ JAZYKY PRACUJÍ S TYPEM?

NEJEN CO, ALE PŘEDEVŠÍM "JAK"

Jedinečnost Mentálních jazyků spočívá v tom, že vám nebudou přikazovat či určovat, co máte či nemáte dělat. Řeknou vám jak komunikujete a jakou cestou můžete dojít do cíle, ať je jakýkoliv. Dávají vám mapu, která vám popisuje cestu. A mapa sama o sobě nenutí člověka někam jít, jen mu ukazuje, kudy vede rychlejší, delší nebo jednodušší cesta. Mentální jazyky vás nikam nezaškatulkují, neřeknou vám: “Tohle dělat nemůžeš, protože jsi tento typ.” Řeknou vám: “Jsi tento typ a můžeš to udělat touto cestou, tímto jazykem."

HOLISTICKÉ VNÍMÁNÍ

Mentální jazyky vnímají typy holisticky, tedy i kyž se primárně drží struktury typu, zohledňují další souvislosti a nezavírají oči před jinými paralelními vlivy. Vidíme osobnosti jako jedinečnou bytost - celistvě. MJ spojují typologii s ostatními vlivy a nacházejí odpověď i pro situace, v nichž člověk spadá do jednoho z šestnácti typů, ale do jisté míry se vymyká obecné charakteristice toho typu. Tedy každý typ je ještě zcela individuální podtyp, a to nejsilněji vlivem astrologie, která dotváří celkovou osobnost. Protože každé znamení zesiluje některé jazyky, a proto je rozdíl v typu Bojovník, je-li narozen v Beranu nebo ve Vahách. A ten rozdíl je opravdu markantní. 

TALENTY, CHARAKTER...

Mentální jazyky neurčují člověku, jaký má talent nebo charakter. V tom se nejvíce odkloňují od své předchůdkyně - ruské socioniky (a podobných typologíí). Neboť talenty i charakter si člověk jako vtělená duše přináší z univerza. A typ, který si vybereme při vstupu do 3D, tedy při narození, nám jen ukazuje, jakou cestou budeme náš talent realizovat (jestli logicky, přes srdce, nebo přes tělo). Já mám třeba talent poznat, jaký je člověk typ, ale dělám to přes tělo a srdce, s podvědomou strukturou v hlavě. Takže jsem se s tím talentem narodila, ale můj typ mi to pomáhá realizovat takto.

 

A tak je to i s charakterem. Jestli je člověk dobrák nebo hajzlík, to nezávisí na tom, jaký je typ. Tedy to neznamená, že každý logický typ bude vypočítavý a každý etický hodný. Tak to není. Typ určuje pouze to, jak se budete ralizovat a prezentovat. Člověk může být hajzlík a mít silný jazyk srdce nebo být dobrák a mít silný jazyk hlavy.

 

Stejně tak umělecké a kreativní talenty - to, jestli budete umět zpívat, kreslit, tančit nebo programovat software. Typ ukáže pouze to, jakým způsobem budete váš talent realizovat. To znamená, že silné a slabé stránky neznamenají, že nemůžete něco dělat. Typ nemůže rozhodnout za vás, jestli máte být umělec, když jste intuitivní, nebo účetní, když jste logická. Nikoliv. Můžete být cokoliv a dělat cokoliv, ale síla vašich jazyků ukáže, kudy a jak to půjde nejsnadněji a kudy nejsložitěji (přesto i tu složitost si můžete vybrat před jednoduchostí).

 

Mentální jazyky dokáží vysvětlit i různé poruchy - psychické i zdravotní, zároveň vám ale řeknou, kdy jejich kompetence končí a kde je potřeba hledat pomoc jinde.

K ČEMU JSOU MENTÁLNÍ JAZYKY DOBRÉ?

Mentální jazyky jsou komunikační typologie, která pracuje s psychikou člověka na základě mapování lidské mysli. MJ jsou tu pro to, aby pomáhaly lidem objevit jejich skutečnou podstatu sebe sama a současně nám pomohly v komunikaci s okolním světem.

Pokud poznáme, jakými jazyky mluví naše mysl, dosáhneme hlubokého porozumění sobě samému a také k porozumění vztahu okolního prostředí k nám. Seznámíme se s tím, kdo skutečně jsme a jak nám to funguje v mysli. Poznáme, jaké projevy chování jsou v souladu s námi samotnými, jaké chování nám je blízké a vyzařuje z nás do okolí pozitivní vibrace nebo které chování naopak vychází z negativních center naší psychiky. Rozpoznáme naše vědomí a podvědomí a naučíme se s ním pracovat. Naučíme se kultivovat jazyky, se kterými v životě zápasíme, a současně budeme vnímat a rozvíjet jazyky, které nás baví a jsou pro nás přínosné. 

A právě to je první krok k odstartování cesty za zlepšením všech pro nás důležitých životních oblastí, neboť budeme skutečně vědět, jak a za jakých okolností se můžeme plně projevovat a jakým směrem se rozvíjet. Mentální jazyky nás učí vnímat, uchopit a zesilovat ty nejpevnější pozitivní aspekty naší osobnosti a vědomě pracovat s těmi slabými. 

KDE VŠUDE MŮŽU MENTÁLNÍ JAZYKY UPLATNIT?

Je úžasné začlenit typologii do svého života a dívat se na všechny události a situace s pochopením, které nám Mentální jazyky dávají. Díky tomu pak můžeme snáze přijímat, co se děje, nerozčilovat se pro zbytečnosti, které stejně nikdy nezměníme ani u sebe, ani u druhých. A zároveň můžeme systematicky pracovat na rozvoji sebe sama, na vztazích a na uvědomování si toho, že je v pořádku být takoví, jací jsme. Typologii Mentální jazyky můžete uplatnit ve třech základních oblastech:

INDIVIDUÁLNĚ

 • Kdo jsem a co mám se sebou dělat?

 • Prozkoumání vašeho osobnostního typu a nastavení vaší mentality.

 • Porozumění vašemu vědomí a podvědomí, tomu, jaké situace do vašeho života přicházejí.

 • Proč jsem, jaký jsem? Je se mnou něco v nepořádku?

 • Proč se chovám tak a ne jinak? K čemu mi to je?

 • Jak se mohu cítit v sobě sama správně a obhájit se před světem?

 • Osobní poradenství - řešení témat vašeho života.

VE VZTAHU

 • Jak k sobě s partnerem typologicky pasujeme? 

 • Pochopení komunikace s partnerem, co kdo z vás vnímá jinak.

 • Jak jsem nastaven já a jak ten druhý?

 • Jaké partnery si přitahuji do života?

 • Jak můžete lépe s partnerem jednat a vycházet?

 • Vztahové poradenství - komunikace, chápání se navzájem, kompatibilita porozumění mezi páry, jak se naučit přijímat toho druhého a jak ve vztahu chápat sebe.

V KOLEKTIVU (RODINĚ)

 • Jak si rozumím s našima, s dětmi, s kolegy?

 • Jak na sebe reagujeme v rodině, v práci, ve škole?

 • Jaký výchovný přístup a komunikaci potřebují naše děti?

 • Jak fungovat a komunikovat s jednotlivými zaměstnanci, kolegy, žáky.. ?

 • Konzultování rodinných či skupinových situací: překládání jazyků.

 • U rodinného typování: řešení promenlivých fází vývoje dítěte, kdy s věkem dítěte řešíte odlišné věci, dítě se vyvíjí.

 • Jak vnímat celkovou dynamiku rodiny, alchymii rodinného soužití, komunikace mezi všemi typy v rodině a práce na vyváženosti vztahů (totéž v práci, škole, kolektivu)..

 • Rodinné či skupinové poradenství, když potřebujete rozkličovat nějakou situaci, která se mezi vámi odehrává..